یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۵۵:۳۸ ساعت

آخرين آمار شبكه فروش و خدمات رساني صنعت بيمه در سال ۱۳۹۳

آخرين آمار شبكه فروش و خدمات رساني صنعت بيمه در سال ۱۳۹۳
آمار موجود از ساختار بازار بيمه كشور تا پايان سال ۱۳۹۳ حاكي از رشد شبكه فروش و خدمات رساني، اعم از شعب، نمايندگي ها، كارگزاري ها و ارزيابان خسارت در صنعت بيمه كشور است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، براساس اين آمار، تا پايان سال ۹۳ تعداد كل شعب شركت هاي بيمه با ۵/۲ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۱۰۳۷ شعبه در سراسر كشور رسيده است.
بررسي توزيع تعداد شعب در شركت هاي بيمه طي اين مدت حاكي از آن است كه تمركز شعب تنها در۱۰ شركت بيمه: ايران، آسيا، پاسارگاد، دانا، پارسيان، البرز، ميهن، سينا، دي و آرمان (با سهم بين ۱/۴ تا ۸/۱۹ درصد و در مجموع ۵/۶۸ درصد سهم از شعب كل كشور) بالاتر بوده، به نحوي كه تعداد شعب هر يك از آنها از ميانگين ۴۱ شعبه براي هر استان بالاتر است.
مجموع تعداد نمايندگان شركت هاي بيمه (اعم از جنرال و عمر) نيز به حدود ۳۹۰۰۰ نمايندگي در سراسر كشور رسيده است كه در مقايسه با سال قبل ازآن ۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. بررسي توزيع تعداد نمايندگان بيمه طي سال ۱۳۹۳ نيز حاكي از آن است كه تمركز آنها تنها در۱۰ استان: تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، مازندران، آذربايجان شرقي، گيلان، البرز، خوزستان و آذربايجان غربي (با سهم بين ۵/۳ الي ۷/۲۲ درصد و در مجموع بالغ بر ۶۸.۵ درصد سهم از كل)، بيشتر بوده و از متوسط ۱۲۵۶ نماينده براي هر استان بالاتر است.
در مقابل، تعداد مذكور در ۲۱ استان ديگر، كمتر يا مساوي ۹۹۵ نمايندگي بوده و ۳۱.۵ درصد مجموع سهم باقي‌مانده را به خود اختصاص داده‌ است.
محاسبه ”ضريب تغييرات“ تعداد نمايندگان بيمه در استان هاي كشوركه طي سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۶ % بدست مي آيد، بيانگر آن است كه تمركز نمايندگان بيمه در برخي استان هاي كشور كه قبلاً نام برده شد و به ويژه در استان تهران (با ۸۸۴۷ نمايندگي و نزديك به ۲۳% سهم از كل) بالاست.
بر اساس اين آمار، نمايندگان بيمه عمر شركت هاي بيمه با ۳/۱۸ درصد افزايش در مقايسه با سال گذشته به ۴۹۰۰ واحد نزديك شد. تعداد نمايندگان بيمه جنرال ۵/۸۷ درصد از كل نمايندگان شركت هاي بيمه را تشكيل مي دهد و ۵/۱۲ درصد ديگر را نمايندگان بيمه عمر تشكيل مي دهد.
تمركز تعداد نمايندگان بيمه جنرال در۱۰ شركت بيمه: ايران، آسيا، پاسارگاد، پارسيان، دانا، كارآفرين، البرز، معلم، توسعه و نوين (در مجموع با ۱/۷۷ درصد سهم از كل اين تعداد) بيشتر بوده و از مقدار متوسط براي هر شركت بيمه (با ۱۳۶۲ نمايندگي جنرال) بالاتر است.
در سال ۱۳۹۳، تنها ۱۳شركت بيمه داراي نمايندگان بيمه عمر هستند. طي سال مورد بررسي اين تعداد بين شركت هاي بيمه به نحوي توزيع شده كه تنها در ۶ شركت بيمه (پاسارگاد، پارسيان، كارآفرين، معلم، رازي و نوين در مجموع با ۵/۹۶ درصد سهم از كل) تمركز در حد بالايي بوده و تعداد نمايندگان عمر ۷ شركت ديگر كمتر يا مساوي ۷۰ نمايندگي عمر است.
بر اساس اين گزارش، تعداد كل كارگزاران بيمه در سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹۱ كارگزاري است كه در سراسر كشور پراكنده شده است و در مقايسه با سال گذشته ۱۸ درصد رشد نشان مي دهد.
بررسي توزيع كل كارگزاران بيمه در استان هاي كشور طي سال ۱۳۹۳ حاكي از آن است كه تنها در ۷ استان كشور ( تهران، خراسان رضوي، اصفهان، يزد، آذربايجان شرقي، مازندران و فارس با سهم بين ۴/۳ تا ۲/۴۲ درصد و در مجموع با ۳/۷۶ درصد سهم از كل) تمركز آنها بيشتر بوده، به نحوي كه تعداد كارگزاران بيمه آنها از ميانگين ۱۹ واحد براي هر استان بالاتر است. در مقابل، تعداد كارگزار در ۲۴ استان ديگر كمتر يا مساوي ۱۹ كارگزاري بوده و ۹/۲۳ درصد مجموع سهم باقي‌مانده را به خود اختصاص داده ‌است.
محاسبه "ضريب تغييرات" (نسبت انحراف معيار به ميانگين بر حسب درصد) تعداد كارگزاران بيمه طي سال ۱۳۹۳ كه معادل ۲۴۱ % است، نشان مي دهد كه ميزان پراكندگي كارگزاران بيمه نسبت به تعداد متوسط استاني بسيار بالا بوده و به بيان ديگر تمركز آنها در ۷ استان نامبرده به ويژه در استان تهران (با ۲۵۰ كارگزاري بيمه) شديد است.
همچنين آمار تعداد ارزيابان خسارت بيمه تا پايان سال ۱۳۹۳ نيز حاكي از ۶ درصد رشد (بر مبناي پروانه هاي صادره) نسبت به سال گذشته بوده و اين تعداد به ۲۱۲ پروانه ارزيابي خسارت رسيده است. بدين ترتيب در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۲ پروانه مرتبط با ارزيابان خسارت صادر شده است.
بررسي آمار ارزيابان خسارت بيمه طي چند سال اخير نشان مي دهد كه تعداد پروانه هاي صادره آنها از ۱۲ مورد در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۲ مورد در سال ۱۳۹۳ رسيده كه ۲۰۰ مورد بيشتر شده است. اين تغييرات طي پنج سال اخير حاكي از ۷/۳ برابر شدن تعداد پروانه هاي صادره ارزيابان خسارت است.
از تعداد ۲۱۲ پروانه صادر شده تا پايان سال ۱۳۹۳، ۱۲۸ ارزياب خسارت (حقيقي و حقوقي) در بازار بيمه فعال محسوب مي شوند و مابقي آنها پروانه هايشان لغو يا تعليق شده است.
آمار كلي شبكه فروش و خدمت رساني بيمه

تعداد

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

درصد رشد

كل شركت‌هاي بيمه *

۲۹

۲۹

-

بيمه گران بجز اتكائي و P&I *

۲۵

۲۵

-

شعب شركت‌هاي بيمه

۱۰۱۲

۱۰۳۷

% ۲.۵

مجموع نمايندگان بيمه (جنرال و عمر)

۳۷۰۶۸

۳۸۹۲۶

۵ %

نمايندگان بيمه جنرال

۳۲۹۴۲

۳۴۰۴۷

۳.۴ %

نمايندگان بيمه عمر

۴۱۲۶

۴۸۷۹

۱۸.۳%

كارگزاران بيمه

۵۰۱

۵۹۱

۱۸ %

ارزيابان خسارت بيمه‌ اي (پروانه هاي صادره)

۲۰۰

۲۱۲

۶ %

* در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، پروانه فعاليت بيمه توسعه در رشته هاي خودرو و انواع بيمه هاي زندگي ابطال شده است.
** منظور شركتهاي بيمه اي كه داراي شعبه يا نمايندگي هستند. بيمه گران اتكائي و P&I از دفتر مركزي برخوردارند.

تاریخ درج خبر:سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395