دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۸:۲۲ ساعت

سوالات متداول

سوالات متداول - عمومی

 

1- ماه های حرام کدامند؟

ماه های رجب،ذی الحجه ، ذی القعده و محرم

2- اگر شخصی تصادف کرده و مقصر شناخته شود آیا دیه به خود شخص تعلق میگیرد ؟

از محل پوشش سرنشین غرامت نقص عضو تعلق می گیرد

3- آیا برا ی افراد مفقود شده دیه تعلق می گیرد ؟

بله. طبق شرع مقدس اسلام دیه به هر فردی تعلق می گیرد

4- به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد؟

بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک ‌به‌ همنوع‌ است‌.

5-طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟

طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :

- بیمه‌گذارکه‌ خریداربیمه‌است‌

- بیمه‌گر که‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌، یعنی‌ همان‌شرکت‌ بیمه‌.

6- چه ‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟

کسانی‌ که‌ مالک‌ یا استفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول ‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را برعهده‌ داشته‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند و می‌توانند آن‌ را بیمه‌کنند.

7- شرکت‌ بیمه‌، چگونه ‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌،اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟

ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ وصدور بیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های‌اشخاص‌،بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم ‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های‌اموال‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌در تصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌پزشکی‌ به‌عمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال‌ از گزارش‌ کارشناسی ‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.

8- در صورتی‌ که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود ؟

طبق‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدی ‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمی‌شود وحق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به ‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

9- اگر بیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت ‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ کند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟

طبق‌ماده‌۱۱ قانون‌بیمه‌، قرارداد باطل‌است‌،خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.

10- بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه‌ هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟

اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ درقرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌بیمه‌ تعیین‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت ‌بیمه‌ باپرداخت‌ اقساطی‌ حق‌بیمه ‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌ نخستین‌ قسط حق‌ بیمه ‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان ‌اعتبار بیمه‌ متعهد به جبران ‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

11- حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌ چقدر است‌؟

حداکثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌ وارده ‌است‌ به‌ شرط آنکه ‌اموال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌ نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم ‌بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

12- قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟

سه‌ نوع‌ :

۱ - شرایط عمومی‌

۲ - شرایط خصوصی

۳ -شرایط ویژه‌ شرایط عمومی

شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام ‌بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته ‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌ نامه‌چاپ‌ می‌شود مانندشرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌،شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه ‌اتوموبیل‌ و... - شرایط خصوصی‌، مخصوص‌ یک‌ ‌، بیمه‌گذار معین‌ است‌ و مشخصات‌ بیمه‌گذار،موضوع‌ بیمه‌،

حق‌ بیمه‌،خطرهای‌بیمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد شروع‌ و خاتمه‌ - و میزان‌تعهدبیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود شرایط ویژه‌ نیز،مخصوص‌موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌شود مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثناشده‌.

13- وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟

وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : ۱ - دادن‌ اطلاعات‌ دقیق ‌در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌ صحیح‌ را تعیین‌کند ۲ - پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌ ۳ -حفاظت‌ از مورد بیمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجود بیمه‌ ۴ - اعلام ‌تشدید خطر اگر مورد بیمه‌ براثر عمل ‌بیمه‌گذار یا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌اطلاع‌ بیمه‌گر برسد و با صدور الحاقیه‌ تأیید شود.و ۵ -اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبیمه‌گر است .‌

 

سوالات متداول _ بیمه عمر و تشکیل سرمایه

1. تفاوت‌ پس‌انداز نمودن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ باخرید بیمه‌ عمر چیست‌ ؟

در بیمه های اندوخته ساز سود تضمینی برای 10 سال می باشد ولی در بانک ها حداکثر 5 سال می باشد و با شرایط اقتصادی ممکن است تغییر یابد .در بیمه های اندوخته ساز علاوه بر بحث سرمایه گذاری ، بحث سرمایه فوت و سایر پوشش ها نیز مطرح می باشد.

2. درصورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، آیا بیمه گذار جریمه دیرکرد باید بپردازد؟

خیر، ولی با توجه به شرایط عمومی در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه بهشرایط عمومی برخود می شود.

3. استفاده کنندگان بیمه عمر پس از فوت بیمه گذار چه کسانی هستند؟

ذینفعان در صورت فوت بیمه شده

4. مزیت بیمه عمر با توجه به اینکه بعد از مدت پنج الی ده سال ارزش پول کاهش می یابد و سرمایه ذخیره شده ارزش آنچنانی ندارد چیست؟

با توجه به انعطاف پذیر بودن بیمه عمر ، برای اینکه ارزش پول در آینده کاهش نیابد می توان نرخ تعدیل برای سرمایه فوت و حق بیمه انتخاب نمود.

5. برای گرفتن وام چه ضمانت هایی لازم است و مدت زمان وام وبازپرداخت آن چگونه است ؟

فقط تکمیل فرم درخواست توسط بیمه گذار کافی می باشد، چون اندوخته بیمه نامه به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود. مدت زمان پرداخت وام ده روز کاری می باشد و بازپرداخت وام طی 2قسط در یک سال می باشد یعنی اقساط شش ماهه و در صورتیکه مبلغ وام بیش از 1.000.000تومان باشد طی 4 قسط در 2 سال(اقساط 6 ماهه) ، در صورت عدم پرداخت اقساط وام جریمه درکرد در نظر گرفته می شود( 25%)

6. آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

اندوخته بیمه نامه و سرمايه فوت از پرداخت ماليات مستقیم معاف است.

7. آیا اشخاص بیمار نیز می توانند تحت پو شش این بیمه نامه قرار گیرند؟

کلیه پرسشنامه ها تحت بررسی کارشناسی ریسک قرار می گیرند و با نظر پزشک اعلام می شود که بر اساس نوع بیماری آیا بیمه نامه قابل صدور است یا خیر؟

8. مزیت بيمه عمر و سرمايه گذاري به بيمه تامين اجتماعي چیست؟

بیمه های اندوخته ساز، سرمایه فوت علاوه بر اندوخته دارند ولی بیمه های تأمین اجتماعی اندوخته ندارند.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان حداقل پس از گذشت 10 سال و بدون محدودیت سنی قابل تبدیل به مستمری می باشد. ولی بیمه تامین اجتماعی شرایط زمانی و سنی بیشتری دارد.

9. حقوق مستمری از محل عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟

حقوق مستمری بیمه عمر از محل اندوخته هر بیمه گذار پرداخت می شود و با توجه به شرایط سنی و مبلغ حق بیمه متغیر خواهد بود ولی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر اساس مبلغ پرداختی ثابت خواهد بود.

10. آیا می توان سرمایه بیمه عمررا افزایش و یا کاهش داد؟

بله در سررسید صدور بیمه نامه و پرداخت کامل حق بیمه

11. اگر کسی اطلاعات پرسشنامه را به غلط پرنماید چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

مطابق شرایط عمومی بند 3 برخورد می گردد.

12. شرایط بازخرید بیمه نامه چیست؟

بازخرید از پایان سال اول به بعد انجام می شود .که بیمه گذار باید فرم مربوطه را تکمیل و همراه اصل بیمه نامه جهت بازخرید ارائه نماید.

13. پس از پایان مدت قرارداد بیمه عمر، بازپرداخت بیمه عمر به چه صورت خواهد بود؟

مبلغ اندوخته صندوق +سود قطعی

14. ضمانت سود آوری و نرخ سود بیمه عمر چقدر میباشد ؟

سه صندوق پرریسک12% کم ریسک 15% و ریسک متوسط 14%

15. نرخ بهره وام دریافتی از اندوخته بیمه عمر چقدر است؟

20.5 درصد می باشد

16- در بیمه عمر تشکیل سرمایه حداقل حق بیمه در سال چقدر می باشد؟

100 هزار تومان میباشد.

17- شرایط وام دهی در بیمه عمر چگونه است ، کارمزد وام چقدر است؟

از پایان سال اول بیمه گذار می تواند معادل 90 درصد اندوخته را به عنوان وام دریافت نماید.


 

 

 

شما می­توانید در تمامی ساعات شبانه­روز با ما تماس گرفته و از تجربیات و تخصص ما استفاده کنید.

امیدورایم این مرکز بتواند گامی کوچک در راستای توسعه صنعت بیمه در کشور و حفظ بیشتر منافع بیمه­گذاران و بیمه­گران بردارد.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر، از طریق کانال های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید. هدف ما جلب رضایت امروز و تامین رفاه بیشتر برای فردای شما است.

تلفن :

88723987

88724583

 

 

 

فکس:

 89780221

 

پاسخگوی 24ساعته :

09128801815 - 09128801816

 

سامانه پیام کوتاه:

 3000670221

 

پست الکترونیکی:

 info@saman221.ir

 

مدیریت مستقیم :

نائینی      09124934696

کامران نیا 09122017131

 

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395